mardi 15 mai 2018

Stagiaire ERASMUS+ K103 SMP 2018ERASMUS + A L’IES 9 D’OCTUBRE
Des del 12 de març a l’1 de juny,   un alumne del Cicle Superior de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats de l’IES  9 D’OCTUBRE, Abdelhamid Lahnin, ha  realitzat el període de Pràctiques (FCT) al Centre Technique Municipal (CTM) de l’Ajuntament de Chilly- Mazarin.
En virtut de la renovació de la Charte Erasmus  ( modalité Élargie ) que ha estat atorgada de nou  al centre educatiu, amb vigència fins l’any 2020, els alumnes  de Cicles Superiors de l’IES 9 D’OCTUBRE tenen  la possibilitat d’enriquir el seu Currículum mitjançant l’estada a França. Aquesta oportunitat ha sigut factible gràcies al Programa Plurilingüe en francés al Cicle Superior de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats que es porta endavant des de ja fa set anys a l’institut i que permet als estudiants millorar el seu nivell d’aquest idioma  alhora que adquireixen coneixements pràctics en la seua especialitat i aprenen a desenvolupar-se en un país estranger. I gràcies també als Comités d’Agermanament dels Ajuntaments de Carlet i de Chilly-Mazarin que faciliten part de la infraestructura necessària per dur a terme el projecte.
L’experiència ha estat altament positiva per totes bandes. Un excel·lent aprenentatge en tots els aspectes: lingüístic, cultural , professional i fins i tot personal. Un  vertader  exercici d’adaptació al mode de  vida francés,  als horaris, al menjar.  Els instructors de les empreses franceses sempre destaquen la bona preparació, el treball ben fet i l’excel·lent disposició de l’alumnat. 
Els professors francesos  del Lycée Marguerite Yourcenar  de Morangis, agermanat amb l’IES 9 D’Octubre,  s’han encarregat de l’acollida , de facilitar l’allotjament i de posar-se en contacte amb les empreses així com de la integració d’Abdelhamid al nou context de treball.
Aquest projecte de realització de les Pràctiques en el Programa Erasmus+ està  funcionant a l’IES  9 D’OCTUBRE  des de l’any 2008. Ja fa 10 anys!! Nosaltres continuem  apostant per les relacions i la integració europea i afavorint  constantment les  oportunitats del nostre l’alumnat en aquest camí, tal i  com ho demostra la trajectòria del centre.
Ara ja  comença Erasmus+ 2019!!!!       


                                                                                                          Joan Linares i Mª Francisca Sangil
                                                                                                                                                                    Professors coordinadors de Programes  Europeus


lundi 11 décembre 2017

ERASMUS+ KA103 CONVOCATÒRIA 2017

Image result for co-funded by the erasmus+ programme of the european union    
                                                                                                                   


MOBILITATS ALUMNAT ERASMUS+ KA103
 CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIORS:
CONVOCATÒRIA 2017
REALITZACIÓ D’UNA ESTADA EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA
MARÇ - JUNY DE  2018

                          

Programa Erasmus+

 


                                                                                 
            MOBILITATS ERASMUS ALUMNAT :   MARÇ - JUNY 2018                
                      
REALITZACIÓ DE LES FCT EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA CURS 2017/18
                        
INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT QUE CURSA SEGON D’UN CICLE DE GRAU SUPERIOR SOBRE LES MOBILITATS ERASMUS 2017/18:

 AJUDES:

Les ajudes a què podreu accedir són les següents:
·       AJUDA Aproximada d’ERASMUS en funció del país de destí= 350€/MES. TOTAL màxim 1050€
EL 80% SE US INGRESSARÀ ABANS  D'INICIAR LA MOBILITAT. LA RESTA, EL 20% AL JULIOL 2018 DESPRÉS DE LLIURAR L’INFORME FINAL.

·       AJUDES OFICIALS:
·       AJUDA MINISTERI D’EDUCACIÓ LINIAL d’aproximadament  175€/MES (Per a tots els becaris MEC participants). TOTAL màxim 525€ 

·       La beca podria arribar fins 1575€  aprox.

·     ALTRES POSSIBLES AJUDES
Hi ha bancs que proporcionen préstecs Erasmus a baix interés a tornar en còmodes terminis o, inclús, amb un termini de carència.


·     BANKIA té un producte que s'anomena « crèdits estudi i beques per a estudiants ERASMUS, MOU-TE’N»
                                  http://www.becas2017.com/sugerencias/becas-bankia-erasmus

·     CAJA MADRID
                                   http://www.becas2017.com/caja-madrid-estudiantes-titulados-fp/  1.    CONFIRMAR EL COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ ABANS DEL 12 de gener de 2018
  
     Correu per a confirmar: erasmusplus@ies9octubre.es
     Cal estar d'acord amb totes les condicions exposades.
La condició que permet realitzar les FCT és que els mòduls que l'alumne haja suspés en   l'avaluació ordinària (març 2018) no superen les 240h.


  1.   DOCUMENT DE COMPROMÍS

Una vegada confirmat que l'alumne desitja realitzar les FCT a través de les mobilitats Erasmus, haurà de firmar el “Protocol de condicions necessàries COMPROMIS DE PARTICIPACIÓ” Se us passarà al vostre correu electrònic i haureu de firmar-lo i entregar-lo en mà als coordinadors (Joan Linares o Francisca Sangil) abans de 12 de gener de 2018

  1.   PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
     La prova es realitzarà el 22 de gener de 2018 i estarà basada en  les quatre competències (CO/CE/EO/EE). A més a més,  hi haurà unes preguntes sobre el vocabulari específic propi de cada especialitat.

  1.   SUPORT LINGÜÍSTIC i OLS

L'institut posarà a disposició dels alumnes interessats en el programa 1 o  2 hores setmanals de reforç lingüístic en francés impartides pel professorat competent.

  1.   CRITERIS EN L'ELECCIÓ DELS ALUMNES

Els criteris de selecció s’aplicaran sobre 100 punts en cada apartat:

·       PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: màxim 20 punts
·       Participació en el Pla Plurilingüe en 1r: màxim10 punts
·       Participació en el Pla Plurilingüe 2n: màxim 10 punts
·       Nota Mitjana de l’expedient acadèmic de 1r: màxim 10 punts
·       Valoració de l’informe personal de l’equip educatiu: 10 punts
·       Entrevista personal sobre les  habilitats socials i intel·ligència emocional del candidat : 20 puntsEs confeccionarà una llista en què cap candidat quedarà exclós ja que al final, després de l'avaluació del curs, potser algun no complisca algun dels requisits. La publicació de l’ordre dels sol·licitants es realitzarà a partir del 30 de gener de 2018, en el tauler ERASMUS i la web del centre.

  1.      EUROPASS
La pàgina web on es poden trobar els documents en cada idioma és:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=fr_FR

Els alumnes han de confeccionar el seu Currículum Vitae europeu en espanyol i en la llengua del país de destinació, el qual constarà de dues parts:

          1 Currículum Vitae Europass
          2 Passaport de llengües Europass


http://www.educacion.es/europass/
S'ha d'enviar abans de 22 de gener de 2018 a:

  1.     RESUM DE DATES BECARIS ERASMUS 2017/18

*       SIGNATURA I LLIURAMENT  PROTOCOL DE COMPROMÍS: abans del 12 DE GENER 2018

*       LLIURAMENT DE DOCUMENTS CV PER A L’EUROPASS:     Abans del 22 DE GENER DE 2018

*      PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA:    22 DE GENER DE 2018

*      PUBLICACIÓ DELS BENEFICIARIS: A PARTIR DEL 30 DE GENER DE 2018

*      REALITZACIÓ DE LA MOBILITAT:  DE MARÇ A JUNY DE 2018

8.    Cal tindre la targeta de residència permanent a Espanya per a optar a les ajudes.

9.  Podeu contactar amb alumnat ERASMUS a través de la pàgina WEB:                                                      

                                                   www.yosoyerasmus.esen la web: www.yosoyerasmus.es

                                      QUALSEVOL INFORMACIÓ ADDICIONAL:
   Joan Linares  Coordinador d'ERASMUS
erasmusplus@ies9octubre.es

                                                           
En esta página web dedicada al colectivo Erasmus  se encuentra todo tipo de informaciónlundi 30 octobre 2017

Europass Delivery Act

Delivery of the Europass to the students who have participated in the practice in European Community work centers during the 2015/16 and 2016/2017 academic year through the ERASMUS + SMP (Student Mobility Placements)

Europass is a common European instrument to ensure the transparency of qualifications and competences, developed in 2004, to help citizens present their skills and qualifications in a simple and easily understandable way in Europe (in the Member States of the EU, the countries of the Free Trade Area / European Economic Area and the candidate countries), thus facilitating their mobility and providing them with new opportunities to study or work abroad.

samedi 23 septembre 2017

Survey to win an IPad

Dear Students,

 

Participate in a short research survey (approximately 15 minutes) about interactions between students for a chance to win an IPad Mini or Amazon gift cards.

 

The survey can be accessed here: https://uzbonn.de/internationalisation-at-home/.  

 

After filling out the survey, please also share it with your friends!

 

Thank you in advance.

The survey, Internationalisation at Home: exploring the barriers and impact of interactions between local and mobile students seeks to increase our understanding about the value and impact of mobility programmes.

The link to the survey is found here: https://uzbonn.de/internationalisation-at-home/