mercredi 9 décembre 2009

CONVOCATÒRIA ERASMUS 2009/10


MOBILITATS ERASMUS : MARÇ - JULIOL 2010

REALITZACIÓ DE LES FCT EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA


INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT SOBRE LES MOBILITATS ERASMUS

1. AJUDES:

Les ajudes a què podreu accedir són les següents:

• AJUDA ERASMUS =360€/MES. TOTAL 1080€
EL 80% SE US INGRESSARÀ ABANS D'INICIAR LA MOBILITAT. LA RESTA, EL 20% AL JULIOL 2010 DESPRÉS DE LLIURAR L’INFORME FINAL.

• AJUDES OFICIALS:
• AJUDA DEL “MINISTERIO DE EDUCACIÓN”=420€/MES
PUBLICACIÓ BOE-A-2009-18680.
PREVISIÓ COBRAMENT: IGUAL QUE L'AJUDA ERASMUS.

• AJUDA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ aprox.200€/MES(entre 190 i 215) PENDENT DE PUBLICACIÓ
PREVISIÓ DE COBRAMENT: JULIOL 2010
En el pitjor dels casos cobraríeu 560€/mes
En el millor dels casos cobraríeu 980€/mes

• AJUDA DE L'EMPRESA DE DESTINACIÓ
Potser que es puga aconseguir que l'empresa de les FCT en destí us sufrague alguna despesa.

• ALTRES POSSIBLES AJUDES
Hi ha bancs que proporcionen préstecs Erasmus a baix interés a tornar en còmodes terminis o, inclús, amb un termini de carència.
- BANCAIXA té un producte que s'anomena « crèdits estudis mou-te »
http://bancaja.És/productes/fichaproductos.aspx?id=768

- L’Obra Social de LA CAIXA ofereix Beques per a estudiants. Informeu-vos a la web www.laCaixa.es/ObraSocial

- Fundación Caja MADRID també té programa de beques:
www.fundacioncajamadrid.es


2. CONFIRMAR EL COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ ABANS DE L'1 DE FEBRER DE 2010

Correu per a confirmar: erasmusies9octubre@gmail.com
Cal estar d'acord amb totes les condicions exposades.
La condició que permet realitzar les FCT és que els mòduls que l'alumne haja suspés en l'avaluació ordinària (març 2010) no superen les 240h.

3. DOCUMENT DE COMPROMÍS

Una vegada confirmat que l'alumne desitja realitzar les FCT a través de les mobilitats Erasmus, haurà de firmar el “Protocol de condicions necessàries” Se us passarà al vostre correu electrònic i haureu de firmar-lo i entregar-lo als coordinadors (Joan Linares o Francisca Sangil) abans del 15 de febrer de 2010.


4. PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

La prova es realitzarà el 25 de febrer de 2010 i constarà d'una part escrita i una part oral. En la part escrita hi haurà unes preguntes sobre el vocabulari específic.


5. SUPORT LINGÜÍSTIC

L'institut posarà a disposició dels alumnes interessats en el programa 2 hores setmanals de reforç lingüístic en francés impartides pel professorat competent.

6. CRITERIS EN L'ELECCIÓ DELS ALUMNES

Els criteris de selecció que, en cas necessari, podrien aplicar-se seran els següents:

SUPERAR LA PROVA DE NIVELL LINGÜÍSTIC

Una vegada superada la prova, s'establirà un orde en funció de:

Tindre els mòduls aprovats
Expedient acadèmic + informe del professorat
Aportar empresa en el país de destí

Es confeccionarà una llista en què cap candidat quedarà descartat ja que al final, després de l'avaluació del curs, potser algun no complisca les condicions de mòduls aprovats i passe al següent.

7. EUROPASS

La pàgina web on es poden trobar els documents en cada idioma és:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=fr_FR

Els alumnes han de confeccionar el seu currículum vitae europeu en espanyol i en la llengua del país de destí. El mateix constarà de dos parts:

1 Currículum Vitae Europass
2 Passaport de llengües europass


http://www.educacion.es/europass/

S'ha d'enviar abans de l'1 de febrer de 2010 a:

erasmusies9octubre@gmail.Com
8. RESUM DE DATES

COMUNICACIÓ DEFINITIVA DELS CANDIDATS: 1 DE FEBRER DE 2010

FIRMA I ENTREGA PROTOCOL DE COMPROMÍS: 1 DE FEBRER DE 2010

ENTREGA D'EUROPASS: 1 DE FEBRER DE 2010

PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: 25 DE FEBRER DE 2010

REALITZACIÓ DE LA MOBILITAT: DE MARÇ A JULIOL DE 2010

lundi 23 février 2009

Présentation ERASMUS

Presentación
El programa Erasmus tiene como objetivo atender a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en educación superior formal y en formación profesional de nivel terciario, cualquiera que sea la duración de la carrera o cualificación, incluidos los estudios de doctorado, así como a las instituciones que imparten este tipo de formación.
¿Quién es Erasmus?
Erasmo de Rotterdam (1466-1536), fue un humanista, filósofo, filólogo y teólogo, neerlandés que pasó los años más importantes de su vida en diferentes países europeos como Francia, Italia, Reino Unido, Suiza y Alemania. Es uno de los más destacados representantes del Renacimiento europeo de su tiempo. Su gran mérito consistió en que ya en aquel entonces influyó decisivamente en el desarrollo europeo.
Objetivos específicos
Apoyar la realización de un Espacio Europeo de Educación Superior.
Reforzar la contribución de la educación superior y la formación profesional de nivel terciario al proceso de innovación.

Présentation
Le programme Erasmus a pour objectif de satisfaire les besoins d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants dans une éducation supérieure formelle et dans une formation professionnelle de niveau tertiaire, quelle que soit la durée des études ou de la qualification, y compris les études de doctorat, ainsi qu’aux institutions qui accordent ce type de formation.

Qui est-ce Erasmus ?
Erasmus de Rotterdam (1466-1536), était un humaniste, philosophe, philologue et théologien néerlandais qui a passé les années les plus importantes de sa vie dans de différents pays européens comme la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suisse et l'Allemagne. C'est l'un des représentants les plus remarquables de la Renaissance européenne de son temps. Son grand mérite a consisté en l’influence décisive, même à son époque, sur le développement européen.
Objectifs spécifiques
· Encourager la mise en place d'un Espace Européen pour l’Éducation Supérieure.
· Renforcer la contribution de l'éducation supérieure et la formation professionnelle de niveau tertiaire au processus d'innovation.


Objetivos operativos
Mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente la movilidad de estudiantes y personal docente en Europa, contribuyendo a lograr que, en 2012, al menos 3 millones de estudiantes se hayan desplazado gracias al programa Erasmus y sus programas predecesores.
Mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente la cooperación multilateral entre las instituciones europeas de educación superior.
Aumentar la transparencia y la compatibilidad entre las cualificaciones de la educación superior y de la formación profesional de grado Superior obtenidas en Europa.
Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras en educación y formación de nivel terciario así como su transferencia, incluso de un país participante a otros.
Apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, pedagogías y prácticas de educación permanente innovadores y basados en las TIC.

Professors coordinadors:
Francisca Sangil
Joan LinaresObjectifs opérationnels

Améliorer la qualité et augmenter la quantité des
mobilités pour les étudiants et les enseignants en Europe, dans le but d’atteindre qu’en 2012, au moins 3 millions d’étudiants se soient déplacés grâce au programme Erasmus
Améliorer en qualité et augmenter en quantité la coopération multilatérale entre les institutions européennes d'éducation supérieure.
Augmenter la transparence et la compatibilité entre les qualifications de l'éducation supérieure et de la formation professionnelle de niveau Supérieur obtenues en Europe.
Faciliter le développement de pratiques innovatrices dans l’éducation et la formation de niveau tertiaire ainsi que leur transfert, même d'un pays participant à d’autres.
Soutenir le développement innovateur des contenus, des services, de la didactique et des pratiques en éducation permanente basés sur le TIC.Professeurs coordinateurs :
Francisca Sangil
Joan Linares

OBJECTIFS ERASMUS

Presentación
El programa Erasmus tiene como objetivo atender a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en educación superior formal y en formación profesional de nivel terciario, cualquiera que sea la duración de la carrera o cualificación, incluidos los estudios de doctorado, así como a las instituciones que imparten este tipo de formación.
¿Quién es Erasmus?
Erasmo de Rotterdam (1466-1536), fue un humanista, filósofo, filólogo y teólogo, neerlandés que pasó los años más importantes de su vida en diferentes países europeos como Francia, Italia, Reino Unido, Suiza y Alemania. Es uno de los más destacados representantes del Renacimiento europeo de su tiempo. Su gran mérito consistió en que ya en aquel entonces influyó decisivamente en el desarrollo europeo.
Objetivos específicos
Apoyar la realización de un Espacio Europeo de Educación Superior.
Reforzar la contribución de la educación superior y la formación profesional de nivel terciario al proceso de innovación.

Présentation
Le programme Erasmus a pour objectif de satisfaire les besoins d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants dans une éducation supérieure formelle et dans une formation professionnelle de niveau tertiaire, quelle que soit la durée des études ou de la qualification, y compris les études de doctorat, ainsi qu’aux institutions qui accordent ce type de formation.

Qui est-ce Erasmus ?
Erasmus de Rotterdam (1466-1536), était un humaniste, philosophe, philologue et théologien néerlandais qui a passé les années les plus importantes de sa vie dans de différents pays européens comme la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suisse et l'Allemagne. C'est l'un des représentants les plus remarquables de la Renaissance européenne de son temps. Son grand mérite a consisté en l’influence décisive, même à son époque, sur le développement européen.
Objectifs spécifiques
· Encourager la mise en place d'un Espace Européen pour l’Éducation Supérieure.
· Renforcer la contribution de l'éducation supérieure et la formation professionnelle de niveau tertiaire au processus d'innovation.


Objetivos operativos
Mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente la movilidad de estudiantes y personal docente en Europa, contribuyendo a lograr que, en 2012, al menos 3 millones de estudiantes se hayan desplazado gracias al programa Erasmus y sus programas predecesores.
Mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente la cooperación multilateral entre las instituciones europeas de educación superior.
Aumentar la transparencia y la compatibilidad entre las cualificaciones de la educación superior y de la formación profesional de grado Superior obtenidas en Europa.
Facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras en educación y formación de nivel terciario así como su transferencia, incluso de un país participante a otros.
Apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, pedagogías y prácticas de educación permanente innovadores y basados en las TIC.

Professors coordinadors:
Francisca Sangil
Joan LinaresObjectifs opérationnels

Améliorer la qualité et augmenter la quantité des
mobilités pour les étudiants et les enseignants en Europe, dans le but d’atteindre qu’en 2012, au moins 3 millions d’étudiants se soient déplacés grâce au programme Erasmus
Améliorer en qualité et augmenter en quantité la coopération multilatérale entre les institutions européennes d'éducation supérieure.
Augmenter la transparence et la compatibilité entre les qualifications de l'éducation supérieure et de la formation professionnelle de niveau Supérieur obtenues en Europe.
Faciliter le développement de pratiques innovatrices dans l’éducation et la formation de niveau tertiaire ainsi que leur transfert, même d'un pays participant à d’autres.
Soutenir le développement innovateur des contenus, des services, de la didactique et des pratiques en éducation permanente basés sur le TIC.Professeurs coordinateurs :
Francisca Sangil
Joan Linares

lundi 9 février 2009

STAGES EN ENTREPRISE


5 élèves de BTS Administration et Finances partiront en
stage à partir du mois de mars 2009 en France dans le cadre du programme Erasmus. Les professeurs de notre établissement partenaire, Mme. CONGARD et M. LE BIHAN, s'occupent actuellement de rechercher les entreprises et les familles d'accueil pour nos élèves.