lundi 26 décembre 2011

BEQUES ADQUIRIDES EN L'ERASMUS 2010/11

BALANÇ DE LES BEQUES ADQUIRIDES PER A L'ALUMNAT D'ERASMUS DE L'EXERCICI 2010/11

Al curs 2010-11 s'han adjudicat les següents beques i ajudes a l'alumnat que hi ha participar en la mobil3litat ERASMUS:

Alumne A: 473€ del MEC homogènea + 1.034€ adicional + 880€ Erasmus + 419,5€ Conselleria

Fa un total de: 2806,5€

Alumne B: 473€ del MEC homogènea + 880€ Erasmus + 419,5 Conselleria

Fa un total de: 1772,5€

Alumne C: 473€ del MEC homogènea + 880€ Erasmus + 419,5 Conselleria

Fa un total de: 1772,5€

Cal informar que només falta ingressar la part de la Conselleria, la qual esperem estiga ingressada aviat.

samedi 26 novembre 2011

Prácticas de estudiantes en empresas

El periodo de prácticas es la estancia durante un periodo de tiempo en una empresa u organización de otro país participante, y tiene por finalidad contribuir a que las personas se adapten a las exigencias del mercado laboral a escala comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral. Estas prácticas pueden ir acompañadas, en caso necesario, de cursos de preparación o de curso de actualización en la lengua de acogida o de trabajo.

Podrán participar los estudiantes de instituciones de educación superior que posean una Carta universitaria Erasmus ampliada.

Las organizaciones de acogida para las prácticas de estudiantes pueden ser empresas, centros de formación, centros de investigación y otras organizaciones.

Las características de las prácticas de estudiantes son:

  • La institución de enseñanza superior de origen debe otorgar su pleno reconocimiento al periodo de prácticas en el extranjero.
  • El estudiante debe recibir un acuerdo de formación relativo al programa del periodo de prácticas; este acuerdo debe ser aprobado por la institución de educación superior de origen y la organización de acogida.

El periodo de prácticas debe estar cubierto por un convenio de prácticas aprobado por la institución de educación superior de origen, el consorcio de origen (si procede), la institución de acogida y el beneficiario.

mercredi 26 octobre 2011

APPEL À CANDIDATURE ERASMUS 2011-12


INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT QUE CURSA SEGON D’UN CICLE DE GRAU SUPEIOR SOBRE LES MOBILITATS ERASMUS:

1. AJUDES:

Les ajudes a què podreu accedir són les següents:

• AJUDA ERASMUS =290€/MES. TOTAL màxim 870€
EL 80% SE US INGRESSARÀ ABANS D'INICIAR LA MOBILITAT. LA RESTA, EL 20% AL JULIOL 2011 DESPRÉS DE LLIURAR L’INFORME FINAL.

• AJUDES OFICIALS:
• AJUDA DEL “MINISTERIO DE EDUCACIÓN”aprox: 376€/MES
PUBLICACIÓ BOE-A-2009-18680. NOMÉS PER A BECARIS MEC DEL CURS ANTERIOR
PREVISIÓ COBRAMENT: 3 mesos després de la finalització de l’ERASMUS
• AJUDA MINISTERI D’EDUCACIÓ LINIAL DE 172€/MES
• AJUDA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ aprox.166/MES (entre 150 i 200/més) PENDENT DE PUBLICACIÓ
PREVISIÓ DE COBRAMENT: Decembre 2012
En el pitjor dels casos cobraríeu un total de 628€/MES aprox.
En el millor dels casos cobraríeu 1004€/MES aprox

• AJUDA DE L'EMPRESA DE DESTINACIÓ
Potser que es puga aconseguir que l'empresa de les FCT en destí us sufrague alguna despesa, en especies, com el dinar però no és segur.

• ALTRES POSSIBLES AJUDES
Hi ha bancs que proporcionen préstecs Erasmus a baix interés a tornar en còmodes terminis o, inclús, amb un termini de carència.
- BANKIA té un producte que s'anomena « crèdits estudi i beques per a estudiants ERASMUS, MOU-TE»
http://www.bankia.es/


2. CONFIRMAR EL COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ ABANS DEL 7 DE DECEMBRE DE 2011

Correu per a confirmar: erasmusies9octubre@gmail.com i/o joanlinar@gmail.com
Cal estar d'acord amb totes les condicions exposades.
La condició que permet realitzar les FCT és que els mòduls que l'alumne haja suspés en l'avaluació ordinària (març 2011) no superen les 240h.

3. DOCUMENT DE COMPROMÍS

Una vegada confirmat que l'alumne desitja realitzar les FCT a través de les mobilitats Erasmus, haurà de firmar el “Protocol de condicions necessàries” Se us passarà al vostre correu electrònic i haureu de firmar-lo i entregar-lo als coordinadors (Joan Linares o Francisca Sangil) abans de 14 de GENER de 2012.


4. PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

La prova es realitzarà el 22 de febrer de 2012 i estarà basada en les quatre competències (CO/CE/EO/EE). A més a més, hi haurà unes preguntes sobre el vocabulari específic propi de cada especialitat.


5. SUPORT LINGÜÍSTIC

L'institut posarà a disposició dels alumnes interessats en el programa 2 hores setmanals de reforç lingüístic en francés impartides pel professorat competent.

6. CRITERIS EN L'ELECCIÓ DELS ALUMNES

Els criteris de selecció s’aplicaran sobre 100 punts en cada apartat:

PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: màxim 20 punts
Participació en el Pla Plurilingüe en 1r: màxim10 punts
Participació en el Pla Plurilingüe 2n: màxim 10 punts
Acreditació del Nivell A2 d’un EOI : 20 punts
Mitja de l’expedient acadèmic de 1r: màxim 10 punts
Valoració de l’informe personal de l’equip educatiu: 10 punts
Entrevista personal sobre les habilitats socials i intel•ligència emocional del candidat : 20 punts


Es confeccionarà una llista en què cap candidat quedarà descartat ja que al final, després de l'avaluació del curs, potser algun no complisca les condicions de mòduls aprovats i avancen en la llista. La publicació de l’ordre assolit dels sol•licitants es realitzarà a partir del 29 de febrer de 2012, en el tauló ERASMUS.

7. EUROPASS

La pàgina web on es poden trobar els documents en cada idioma és:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=fr_FR

Els alumnes han de confeccionar el seu currículum vitae europeu en espanyol i en la llengua del país de destí. El mateix constarà de dos parts:

1 Currículum Vitae Europass
2 Passaport de llengües europass


http://www.educacion.es/europass/

S'ha d'enviar abans de l'14 de gener de 2012 a:

erasmusies9octubre@gmail.com
8. RESUM DE DATES

CONFIRMACIÓ DEFINITIVA DELS CANDIDATS: 7 DE DECEMBRE 2011

LLIURAMENT D'EUROPASS: 14 DE GENER DE 2012

SIGNATURA I LLIURAMENT PROTOCOL DE COMPROMÍS: 14 DE GENER DE 2012

PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: 22 DE FEBRER DE 2012

PUBLICACIÓ DE BECARIS: 29 DE FEBRER DE 2012

REALITZACIÓ DE LA MOBILITAT: DE MARÇ A JULIOL DE 2012

9. Cal tindre la targeta de residència permanent a Espanya per a optar a les ajudes.

10. Podeu contactar amb alumnat ERASMUS a través de la pàgina WEB www.yosoyerasmus.es