lundi 19 octobre 2015

CONVOCATÒRIA 2015-16 ERASMUS +


 


                                                 
                               

            MOBILITATS ERASMUS ALUMNAT :   MARÇ - JUNY 2016                
                      
REALITZACIÓ DE LES FCT EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA CURS 2015/16
                        
INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT QUE CURSA SEGON D’UN CICLE DE GRAU SUPERIOR SOBRE LES MOBILITATS ERASMUS 2015/16:

   AJUDES:

Les ajudes a què podreu accedir són les següents:
·        AJUDA ERASMUS =300€/MES. TOTAL màxim 900€
EL 80% SE US INGRESSARÀ ABANS  D'INICIAR LA MOBILITAT. LA RESTA, EL 20% AL JULIOL 2016 DESPRÉS DE LLIURAR L’INFORME FINAL.

·         AJUDES OFICIALS:
·        AJUDA MINISTERI D’EDUCACIÓ LINIAL DE  100€/MES (Per a tots els participants). TOTAL màxim 300€ 
·        AJUDA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ VALENCIANA. 0€/MES.

·        Cobraríeu un total de 1200€  aprox.

·        AJUDA DE L'EMPRESA DE DESTINACIÓ
Potser que es puga aconseguir que l'empresa de les FCT en destí us ajude en  alguna despesa, en espècies, com el dinar però no ho podem confirmar.

·         ALTRES POSSIBLES AJUDES
Hi ha bancs que proporcionen préstecs Erasmus a baix interés a tornar en còmodes terminis o, inclús, amb un termini de carència.

·        
BANKIA té un producte que s'anomena « crèdits estudi i beques per a estudiants ERASMUS, MOU-TE’N»
                        http://www.bankia.es/
                              http://www.becas2012.net/catalogo/becas-erasmus-2012-2013-bankia/  1.    CONFIRMAR EL COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ ABANS DEL 4 de desembre DE 2015
  
   Correu per a confirmar: erasmusies9octubre@gmail.com
Cal estar d'acord amb totes les condicions exposades.
   La condició que permet realitzar les FCT és que els mòduls que l'alumne haja suspés en l'avaluació ordinària (març 2016) no superen les 240h.
  1.   DOCUMENT DE COMPROMÍS

Una vegada confirmat que l'alumne desitja realitzar les FCT a través de les mobilitats Erasmus, haurà de firmar el “Protocol de condicions necessàries COMPROMIS DE PARTICIPACIÓ” Se us passarà al vostre correu electrònic i haureu de firmar-lo i entregar-lo als coordinadors (Joan Linares o Francisca Sangil) abans de 4 DE DESEMBRE DE 2015

  1.   PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
            La prova es realitzarà el 10 de febrer de 2016 i estarà basada en  les quatre competències (CO/CE/EO/EE). A més a més,  hi haurà unes preguntes sobre el vocabulari específic propi de cada especialitat.

  1.   SUPORT LINGÜÍSTIC

L'institut posarà a disposició dels alumnes interessats en el programa 1 o  2 hores setmanals de reforç lingüístic en francés impartides pel professorat competent.

  1.   CRITERIS EN L'ELECCIÓ DELS ALUMNES

Els criteris de selecció s’aplicaran sobre 100 punts en cada apartat:

·         PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: màxim 20 punts
·         Participació en el Pla Plurilingüe en 1r: màxim10 punts
·         Participació en el Pla Plurilingüe 2n: màxim 10 punts
·         Acreditació del Nivell lingüístic EOI o equivalent : 20 punts
        ( Italià: A1 /  Francés: A2 /  Anglés: B1 )
·         Mitja de l’expedient acadèmic de 1r: màxim 10 punts
·         Valoració de l’informe personal de l’equip educatiu: 10 punts
·         Entrevista personal sobre les  habilitats socials i intel·ligència emocional del candidat : 20 punts

Es confeccionarà una llista en què cap candidat quedarà descartat ja que al final, després de l'avaluació del curs, potser algun no complisca les condicions de mòduls aprovats i avancen en la llista. La publicació de l’ordre assolit dels sol·licitants es realitzarà a partir del 12 de febrer de 2016, en el tauler ERASMUS I la web del centre.

  1.      EUROPASS
La pàgina web on es poden trobar els documents en cada idioma és:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=fr_FR

Els alumnes han de confeccionar el seu Currículum Vitae europeu en espanyol i en la llengua del país de destinació, el qual constarà de dues parts:


            1 Currículum Vitae Europass
            2 Passaport de llengües Europass


http://www.educacion.es/europass/
S'ha d'enviar abans del 20 de novembre de 2015 a:

erasmusies9octubre@gmail.com

  1.     RESUM DE DATES

*   BECARIS ERASMUS 2015/16

*      SIGNATURA I LLIURAMENT  PROTOCOL DE COMPROMÍS:  4 DE DESEMBRE 2015

*      LLIURAMENT DE DOCUMENTS CV PER A L’EUROPASS:      20 DE NOVEMBRE DE 2015

*      PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA:    10 DE FEBRER DE 2016

*      PUBLICACIÓ DE BECARIS: A PARTIR DEL 12  DE FEBRER DE 2016

*      REALITZACIÓ DE LA MOBILITAT:  DE MARÇ A JUNY DE 2016

8.           Cal tindre la targeta de residència permanent a Espanya per a optar a les ajudes.

9.  Podeu contactar amb alumnat ERASMUS a través de la pàgina WEB:                                                     

                                              www.yosoyerasmus.esen la web: www.yosoyerasmus.es


               
         QUALSEVOL INFORMACIÓ ADDICIONAL:
   Joan Linares  Coordinador d'ERASMUS
    erasmusies9octubre@gmail.com 
                                                           
En esta página web dedicada al colectivo Erasmus  se encuentra todo tipo de información