dimanche 11 novembre 2012

CONVOCATION 2012-13

                                                                                                              
                   MOBILITATS ERASMUS
                       MARÇ - JUNY 2013                
                      
     REALITZACIÓ DE LES FCT EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA CURS 2012/13


  

PER A L’ALUMNAT QUE CURSA SEGON D’UN CICLE DE GRAU SUPEIOR SOBRE LES MOBILITATS ERASMUS 2012/13  I CANDIDATS 2013/14:

1.   AJUDES:

Les ajudes a què podreu accedir són les següents:
·        AJUDA ERASMUS =300€/MES. TOTAL màxim 900€
EL 80% SE US INGRESSARÀ ABANS  D'INICIAR LA MOBILITAT. LA RESTA, EL 20% AL JULIOL 2013 DESPRÉS DE LLIURAR L’INFORME FINAL.

·         AJUDES OFICIALS:
·  AJUDA DEL “MINISTERIO DE EDUCACIÓN” 150€/MES. TOTAL màxim 450€
   PUBLICACIÓ http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/07/pdfs/BOE-A-2012-13791.pdf. NOMÉS PER A BECARIS MEC DEL CURS PRECEDENT A LA MOBILITAT.
PREVISIÓ COBRAMENT: 3 mesos després de la finalització de l’ERASMUS
·  AJUDA MINISTERI D’EDUCACIÓ LINIAL DE  150€/MES. TOTAL màxim 450€  
·  AJUDA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ VALENCIANA. 0€/MES.
·  En el pitjor dels casos cobraríeu un total de 1350€  aprox.
En el millor dels casos cobraríeu 1800€  aprox

· AJUDA DE L'EMPRESA DE DESTINACIÓ
Potser que es puga aconseguir que l'empresa de les FCT en destí us ajude en  alguna despesa, en espècies, com el dinar però no ho podem confirmar.

·   ALTRES POSSIBLES AJUDES
Hi ha bancs que proporcionen préstecs Erasmus a baix interés a tornar en còmodes terminis o, inclús, amb un termini de carència.

·   BANKIA té un producte que s'anomena « crèdits estudi i beques per a estudiants ERASMUS, MOU-TE’N»
                                 http://www.bankia.es/
                              http://www.becas2012.net/catalogo/becas-erasmus-2012-2013-bankia/

*   BECARIS CANDIDATS ERASMUS 2013/14

2.   CONFIRMAR EL COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ ABANS DEL 7 DE DESEMBRE DE 2012

   Correu per a confirmar: erasmusies9octubre@gmail.com i/o joanlinar@gmail.com
Cal estar d'acord amb totes les condicions exposades.
   La condició que permet realitzar les FCT és que els mòduls que l'alumne haja suspés en l'avaluació ordinària (març 2012) no superen les 240h.

  1.    DOCUMENT DE COMPROMÍS

Una vegada confirmat que l'alumne desitja realitzar les FCT a través de les mobilitats Erasmus, haurà de firmar el “Protocol de condicions necessàries” Se us passarà al vostre correu electrònic i haureu de firmar-lo i entregar-lo als coordinadors (Joan Linares o Francisca Sangil) abans de 7 DE DESEMBRE DE 2012


*   BECARIS ERASMUS 2012/13

  1.    PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
         La prova es realitzarà l’ 11 de febrer de 2013 i estarà basada en  les quatre competències (CO/CE/EO/EE). A més a més,  hi haurà unes preguntes sobre el vocabulari específic propi de cada especialitat.

  1.    SUPORT LINGÜÍSTIC

L'institut posarà a disposició dels alumnes interessats en el programa 1 o  2 hores setmanals de reforç lingüístic en francés impartides pel professorat competent.

6.   CRITERIS EN L'ELECCIÓ DELS ALUMNES

Els criteris de selecció s’aplicaran sobre 100 punts en cada apartat:

·   PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: màxim 20 punts
·   Participació en el Pla Plurilingüe en 1r: màxim10 punts
·   Participació en el Pla Plurilingüe 2n: màxim 10 punts
·   Acreditació del Nivell A2 d’un EOI : 20 punts
·   Mitja de l’expedient acadèmic de 1r: màxim 10 punts
·   Valoració de l’informe personal de l’equip educatiu: 10 punts
·   Entrevista personal sobre les  habilitats socials i intel·ligència emocional del candidat : 20 punts

Es confeccionarà una llista en què cap candidat quedarà descartat ja que al final, després de l'avaluació del curs, potser algun no complisca les condicions de mòduls aprovats i avancen en la llista. La publicació de l’ordre assolit dels sol·licitants es realitzarà a partir del 29 de febrer de 2013, en el tauler ERASMUS.  1.    EUROPASS

La pàgina web on es poden trobar els documents en cada idioma és:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=fr_FR

Els alumnes han de confeccionar el seu Currículum Vitae europeu en espanyol i en la llengua del país de destinació, el qual constarà de dues parts:

      1 Currículum Vitae Europass
      2 Passaport de llengües Europass

http://www.educacion.es/europass/
S'ha d'enviar abans del 14 de gener de 2013 a:

erasmusies9octubre@gmail.com


  1.    RESUM DE DATES

*      BECARIS ERASMUS 2013/14

*       CONFIRMACIÓ DEFINITIVA DELS CANDIDATS:  7 DE DESEMBRE 2012

*       SIGNATURA I LLIURAMENT  PROTOCOL DE COMPROMÍS:  7 DE DESEMBRE 2012

*      BECARIS ERASMUS 2012/13

* LLIURAMENT DE DOCUMENTS EUROPASS:      14 DE GENER DE 2013

* PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA:    11 DE FEBRER DE 2013

* PUBLICACIÓ DE BECARIS: 22  DE FEBRER DE 2013

* REALITZACIÓ DE LA MOBILITAT:  DE MARÇ A JUNY DE 2013

  1.    Cal tindre la targeta de residència permanent a Espanya per a optar a les ajudes.

10. Podeu contactar amb alumnat ERASMUS a través de la pàgina WEB www.yosoyerasmus.esen la web: www.yosoyerasmus.es
 
En esta página web dedicada al colectivo Erasmus  se encuentra todo tipo de información

 
En esta página web dedicada al colectivo Erasmus  se encuentra todo tipo de información
  
 
En esta página web dedicada al colectivo Erasmus  se encuentra todo tipo de información

dimanche 6 mai 2012

ÉLÈVES ERASMUS 2012

Voici vos collegues Erasmus 2012 en face des entreprises de travail.


                                                              Lycée M. YoucenarMarie de Chilly Mazarin


Marie de Morangis