mercredi 9 décembre 2009

CONVOCATÒRIA ERASMUS 2009/10


MOBILITATS ERASMUS : MARÇ - JULIOL 2010

REALITZACIÓ DE LES FCT EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA


INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT SOBRE LES MOBILITATS ERASMUS

1. AJUDES:

Les ajudes a què podreu accedir són les següents:

• AJUDA ERASMUS =360€/MES. TOTAL 1080€
EL 80% SE US INGRESSARÀ ABANS D'INICIAR LA MOBILITAT. LA RESTA, EL 20% AL JULIOL 2010 DESPRÉS DE LLIURAR L’INFORME FINAL.

• AJUDES OFICIALS:
• AJUDA DEL “MINISTERIO DE EDUCACIÓN”=420€/MES
PUBLICACIÓ BOE-A-2009-18680.
PREVISIÓ COBRAMENT: IGUAL QUE L'AJUDA ERASMUS.

• AJUDA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ aprox.200€/MES(entre 190 i 215) PENDENT DE PUBLICACIÓ
PREVISIÓ DE COBRAMENT: JULIOL 2010
En el pitjor dels casos cobraríeu 560€/mes
En el millor dels casos cobraríeu 980€/mes

• AJUDA DE L'EMPRESA DE DESTINACIÓ
Potser que es puga aconseguir que l'empresa de les FCT en destí us sufrague alguna despesa.

• ALTRES POSSIBLES AJUDES
Hi ha bancs que proporcionen préstecs Erasmus a baix interés a tornar en còmodes terminis o, inclús, amb un termini de carència.
- BANCAIXA té un producte que s'anomena « crèdits estudis mou-te »
http://bancaja.És/productes/fichaproductos.aspx?id=768

- L’Obra Social de LA CAIXA ofereix Beques per a estudiants. Informeu-vos a la web www.laCaixa.es/ObraSocial

- Fundación Caja MADRID també té programa de beques:
www.fundacioncajamadrid.es


2. CONFIRMAR EL COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ ABANS DE L'1 DE FEBRER DE 2010

Correu per a confirmar: erasmusies9octubre@gmail.com
Cal estar d'acord amb totes les condicions exposades.
La condició que permet realitzar les FCT és que els mòduls que l'alumne haja suspés en l'avaluació ordinària (març 2010) no superen les 240h.

3. DOCUMENT DE COMPROMÍS

Una vegada confirmat que l'alumne desitja realitzar les FCT a través de les mobilitats Erasmus, haurà de firmar el “Protocol de condicions necessàries” Se us passarà al vostre correu electrònic i haureu de firmar-lo i entregar-lo als coordinadors (Joan Linares o Francisca Sangil) abans del 15 de febrer de 2010.


4. PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

La prova es realitzarà el 25 de febrer de 2010 i constarà d'una part escrita i una part oral. En la part escrita hi haurà unes preguntes sobre el vocabulari específic.


5. SUPORT LINGÜÍSTIC

L'institut posarà a disposició dels alumnes interessats en el programa 2 hores setmanals de reforç lingüístic en francés impartides pel professorat competent.

6. CRITERIS EN L'ELECCIÓ DELS ALUMNES

Els criteris de selecció que, en cas necessari, podrien aplicar-se seran els següents:

SUPERAR LA PROVA DE NIVELL LINGÜÍSTIC

Una vegada superada la prova, s'establirà un orde en funció de:

Tindre els mòduls aprovats
Expedient acadèmic + informe del professorat
Aportar empresa en el país de destí

Es confeccionarà una llista en què cap candidat quedarà descartat ja que al final, després de l'avaluació del curs, potser algun no complisca les condicions de mòduls aprovats i passe al següent.

7. EUROPASS

La pàgina web on es poden trobar els documents en cada idioma és:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=fr_FR

Els alumnes han de confeccionar el seu currículum vitae europeu en espanyol i en la llengua del país de destí. El mateix constarà de dos parts:

1 Currículum Vitae Europass
2 Passaport de llengües europass


http://www.educacion.es/europass/

S'ha d'enviar abans de l'1 de febrer de 2010 a:

erasmusies9octubre@gmail.Com
8. RESUM DE DATES

COMUNICACIÓ DEFINITIVA DELS CANDIDATS: 1 DE FEBRER DE 2010

FIRMA I ENTREGA PROTOCOL DE COMPROMÍS: 1 DE FEBRER DE 2010

ENTREGA D'EUROPASS: 1 DE FEBRER DE 2010

PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: 25 DE FEBRER DE 2010

REALITZACIÓ DE LA MOBILITAT: DE MARÇ A JULIOL DE 2010

Aucun commentaire: