mercredi 26 octobre 2016

Convocatòria 2016 per a la realització de les pràctiques en països de la Unió Europea en 2017


                                                                                                                   

MOBILITATS ERASMUS+ ALUMNAT
 CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIORS:
CONVOCATÒRIA 2016
REALITZACIÓ D’UNA ESTADA EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA
MARÇ - JUNY DE  2017

                          

Programa Erasmus+


                                                                                 
            MOBILITATS ERASMUS ALUMNAT :   MARÇ - JUNY 2017                
                      
REALITZACIÓ DE LES FCT EN PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA CURS 2016/17
                        
INFORMACIÓ PER A L’ALUMNAT QUE CURSA SEGON D’UN CICLE DE GRAU SUPERIOR SOBRE LES MOBILITATS ERASMUS 2016/17:

 AJUDES:

Les ajudes a què podreu accedir són les següents:
·        AJUDA Aproximada d’ERASMUS en funció del país de destí=350€/MES. TOTAL màxim 1050€
EL 80% SE US INGRESSARÀ ABANS  D'INICIAR LA MOBILITAT. LA RESTA, EL 20% AL JULIOL 2016 DESPRÉS DE LLIURAR L’INFORME FINAL.

·         AJUDES OFICIALS:
·        AJUDA MINISTERI D’EDUCACIÓ LINIAL DE  100€/MES (Per a tots els becaris MEC participants). TOTAL màxim 300€ 

·        La beca podria arribar fins 1350€  aprox.

·      ALTRES POSSIBLES AJUDES
Hi ha bancs que proporcionen préstecs Erasmus a baix interés a tornar en còmodes terminis o, inclús, amb un termini de carència.


·       BANKIA té un producte que s'anomena « crèdits estudi i beques per a estudiants ERASMUS, MOU-TE’N»
                                      http://www.becas2017.com/sugerencias/becas-bankia-erasmus

·      CAJA MADRID
                                   http://www.becas2017.com/caja-madrid-estudiantes-titulados-fp/  1.    CONFIRMAR EL COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ ABANS DEL 8 de desembre DE 2016
  
      Correu per a confirmar: erasmusies9octubre@gmail.com
Cal estar d'acord amb totes les condicions exposades.
 La condició que permet realitzar les FCT és que els mòduls que l'alumne haja suspés en  l'avaluació ordinària (març 2017) no superen les 240h.


  1.   DOCUMENT DE COMPROMÍS

Una vegada confirmat que l'alumne desitja realitzar les FCT a través de les mobilitats Erasmus, haurà de firmar el “Protocol de condicions necessàries COMPROMIS DE PARTICIPACIÓ” Se us passarà al vostre correu electrònic i haureu de firmar-lo i entregar-lo als coordinadors (Joan Linares o Francisca Sangil) abans de 8 de desembre DE 2016

  1.   PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
      La prova es realitzarà el 10 de febrer de 2017 i estarà basada en  les quatre competències (CO/CE/EO/EE). A més a més,  hi haurà unes preguntes sobre el vocabulari específic propi de cada especialitat.

  1.   SUPORT LINGÜÍSTIC i OLS

L'institut posarà a disposició dels alumnes interessats en el programa 1 o  2 hores setmanals de reforç lingüístic en francés impartides pel professorat competent.

  1.   CRITERIS EN L'ELECCIÓ DELS ALUMNES

Els criteris de selecció s’aplicaran sobre 100 punts en cada apartat:

·         PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: màxim 20 punts
·         Participació en el Pla Plurilingüe en 1r: màxim10 punts
·         Participació en el Pla Plurilingüe 2n: màxim 10 punts
·         Nota Mitjana de l’expedient acadèmic de 1r: màxim 10 punts
·         Valoració de l’informe personal de l’equip educatiu: 10 punts
·         Entrevista personal sobre les  habilitats socials i intel·ligència emocional del candidat : 20 punts
Es confeccionarà una llista en què cap candidat quedarà exclós ja que al final, després de l'avaluació del curs, potser algun no acomplisca algun dels requisits. La publicació de l’ordre dels sol·licitants es realitzarà a partir del 15 de febrer de 2016, en el tauler ERASMUS i la web del centre.

  1.      EUROPASS
La pàgina web on es poden trobar els documents en cada idioma és:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=fr_FR

Els alumnes han de confeccionar el seu Currículum Vitae europeu en espanyol i en la llengua del país de destinació, el qual constarà de dues parts:

            1 Currículum Vitae Europass
            2 Passaport de llengües Europass


http://www.educacion.es/europass/
S'ha d'enviar abans de 10 de febrer de 2017 a:

erasmusies9octubre@gmail.com

  1.     RESUM DE DATES

*         BECARIS ERASMUS 2016/17

*        SIGNATURA I LLIURAMENT  PROTOCOL DE COMPROMÍS:  8 DE DESEMBRE 2016

*        LLIURAMENT DE DOCUMENTS CV PER A L’EUROPASS:      10 DE FEBRER DE 2017

*       PROVA DE COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA:    10 DE FEBRER DE 2017

*       PUBLICACIÓ DELS BENEFICIARIS: A PARTIR DEL 15  DE FEBRER DE 2017

*       REALITZACIÓ DE LA MOBILITAT:  DE MARÇ A JUNY DE 2017

8.    Cal tindre la targeta de residència permanent a Espanya per a optar a les ajudes.

9.  Podeu contactar amb alumnat ERASMUS a través de la pàgina WEB:                                                     

                                              www.yosoyerasmus.esen la web: www.yosoyerasmus.es

         QUALSEVOL INFORMACIÓ ADDICIONAL:
   Joan Linares  Coordinador d'ERASMUS
    erasmusies9octubre@gmail.com 
                                                           
En esta página web dedicada al colectivo Erasmus  se encuentra todo tipo de informaciónAucun commentaire: